پست‌های اینستاگرام چگونه اولویت بندی می‌شوند؟

http://nnice.org/?post_type=news&p=227