بازیگر سریال فرندز از تاپ‌گیر خداحافظی خواهد کرد

http://nnice.org/?post_type=news&p=229